صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر مسعود موسوی شفایی

شورای سیاستگذاری: حسن مهرابی – مهندس فروزان زیادلو – دکتر رضا افتخاری – دکتر مسعود موسوی شفایی

مشاور اقتصادی: مهندس فروزان زیادلو

مشاور MRO : مهندس رضا سیفی

مشاور گردشگری: دکتر رضا افتخاری

مدیر اجرایی: حسن مهرابی

مدیر بازرگانی: حسین فراهانی 88940612 – 09193546830

Customer Relations: Sam Mehrabi
416-8042401 1+