ماموریت:

بازنمایی سیاست ها و عملکرد بخش های مختلف صنعت در یک بافتار فراگیر و یکپارچه به نحوی كه به ارائۀ راه حل های كاربردی برای برون رفت از مشكلات اين صنعت و حركت در مسير پيشرفت آن منجر شود.

چشم انداز :

ایجاد رسانه ای فراگیر برای سازمانها، موسسات و بنگاه های بخش خصوصی و متخصصان حوزه حمل و نقل هوایی کشور.

رویکرد:


-انتقاد سازنده به سیاست گذاران صنعت حمل و نقل هوایی
- تعامل پویا با تصمیم گیرندگان صنعت حمل و نقل هوایی
- پشتیبانی از بخش خصوصی صنعت حمل و نقل هوایی
- ارائۀ راه کارهای جامع (Comprehensive) و کل نگر (Holistic) با مشارکت و اجماع (Consensus) همۀ ذینفعان