سالنامه صنعت ترابری هوایی 2018-2017 منتشر شد

تحلیلی بر موقعیت استراتژیک صنعت حمل و نقل هوائی در ایران
. . . در توسعه زیرساخت ها فقط اقتصاد مقیاس یعنی افزایش ظرفیت و یا اقتصاد دامنه یعنی تنوع سرویس ها و خدمات مطرح نیست و قدرت رقابتی برتر ایجاد نمی کند. اکنون باید برای کسب قدرت رقابتی به اقتصاد تجمیع نیز اندیشید. آیا گردآوردن این تسهیلات و امکانات برای فرودگاه بین المللی امام خمینی نیز میسر است؟ بنابراین، باید درنظر داشت که داشتن فرصت ها فقط کافی نیست. این که ما در مسیر هوائی ترانزیتی آسیا به اروپا قرار گرفته ایم، و یا قرارگرفتن در مرکزیت 18 کشور پیرامونی، هرکدام یک فرصت محسوب می شوند، اما این فرصت ها باید به ظرفیت سازی منجر شوند که شرایط و قواعد خاص خود را دارد و به آسانی حصول به آن ها ممکن نیست. البته، ایجاد شهر فرودگاهی امام خمینی متشکل از سایت های هوائی بزرگ در مقیاس 4 هزار هکتار همراه با بخش غیر هوائی درمقیاس 10 هزار هکتار متشکل از منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی و کاربری های خدماتی پیش بینی شده می تواند توانمندی های قابل ملاحظه ای را برای فرودگاه بین المللی امام به وجود آورد. . . .